Chào mừng Đại hội Đảng bộ Các cơ quan tỉnh Bắc Giang, nhiệm kỳ 2020-2025: Phát huy dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo để phát triển

Lượt xem: 98

Những kết quả nổi bật

Đảng bộ Các cơ quan (CCQ) tỉnh Bắc Giang có 77 tổ chức cơ sở đảng với gần 4,6 nghìn đảng viên. Trong quá trình hoạt động, Đảng ủy và các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ còn gặp một số khó khăn như: Đảng ủy không có chính quyền cùng cấp; không có đầy đủ các cơ quan tham mưu, giúp việc như đảng bộ cấp huyện và không trực tiếp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, số cán bộ chuyên trách ít, số tổ chức cơ sở đảng trực thuộc nhiều, lại khác nhau về loại hình và nhiệm vụ chính trị; đội ngũ cấp ủy viên cấp cơ sở hoạt động kiêm nhiệm…

Bí thư Đảng ủy Các cơ quan tỉnh Thân Minh Quế trao chứng nhận cho thí sinh đoạt giải tại Hội thi báo cáo viên giỏi của Đảng bộ năm 2019.

Bí thư Đảng ủy Các cơ quan tỉnh Thân Minh Quế trao chứng nhận cho thí sinh đoạt giải tại Hội thi báo cáo viên giỏi của Đảng bộ năm 2019.

Khắc phục khó khăn, nhiệm kỳ 2015-2020, các cấp uỷ, tổ chức đảng trong Đảng bộ thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ theo quy định của Ban Bí thư T.Ư, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp trên các mặt công tác, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Điểm nổi bật trong nhiệm kỳ này trước hết là các cấp ủy, chi bộ đổi mới về nội dung, phương thức lãnh đạo, chú trọng xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc.

Trong đó, làm rõ hơn mối quan hệ giữa cấp ủy và thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ. Các quy trình về công tác cán bộ thực hiện nghiêm túc, theo đúng quy chế, quy định, hướng dẫn của T.Ư và của Tỉnh ủy, bảo đảm dân chủ, khách quan. Vai trò, trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, nhất là khâu đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và nhận xét, đánh giá, quy hoạch, quản lý cán bộ được thể hiện rõ.

Tiếp đó, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp về công tác xây dựng đảng, chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng được nâng lên. Từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy ban hành Đề án số 02 – ĐA/ĐU về “Tăng cường kỷ cương, nền nếp, nâng cao chất lượng hoạt động của đảng bộ, chi bộ cơ sở”. Thực hiện Đề án, các cấp ủy thường xuyên quan tâm công tác chính trị tư tưởng; tổ chức tốt việc học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết sát tình hình thực tế cơ quan, đơn vị.

Các cấp ủy tập trung duy trì nền nếp, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; sinh hoạt chuyên đề theo quý. Thực hiện nghiêm chế độ tự phê bình và phê bình theo Công văn số 624-CV/TU ngày 1/3/2017 của BTV Tỉnh ủy. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ kết nạp hơn 1 nghìn đảng viên, vượt 25% so với mục tiêu Đại hội XVII. Ngoài ra, kiện toàn sắp xếp 18 tổ chức đảng, quyết định thành lập mới 8 chi, đảng bộ cơ sở; giải thể 5 đảng bộ, chi bộ; sáp nhập 5 chi bộ cơ sở; tiếp nhận, chuyển giao 5 chi bộ. Hằng năm, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng và tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt hơn 90%.

Đảng ủy, UBKT Đảng ủy và các cấp ủy cơ sở chủ động xây dựng và tổ chức triển khai nghiêm túc kế hoạch kiểm tra, giám sát. Thực hiện kiểm tra 347 lượt tổ chức đảng và gần 4,2 nghìn đảng viên; giám sát chuyên đề 316 lượt tổ chức đảng và hơn 2,4 nghìn đảng viên. UBKT các cấp kiểm tra 5 tổ chức đảng và 15 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có sự đổi mới, góp phần tạo sự chuyển biến trên 3 mặt: Nâng cao đạo đức công vụ; tăng cường kỷ luật trong Đảng, đổi mới tác phong công tác.

Thực hiện “Quy chế công tác dân vận của Đảng bộ CCQ tỉnh”, các cấp ủy cơ sở phối hợp với lãnh đạo cơ quan xây dựng quy chế dân vận, xây dựng và thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ ở cơ sở. Hằng năm thực hiện tốt “Tháng dân vận”, xây dựng mô hình “Dân vận khéo”. Ngoài ra, các cấp ủy đảng luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể thường xuyên chăm lo, củng cố, kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phát huy vai trò đại diện, động viên đoàn viên, hội viên tích cực thực hiện chủ trương, nghị quyết, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Tham gia các phong trào thi đua yêu nước; xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, thực hiện vai trò giám sát và phản biện xã hội.

Thực hiện tốt ba nhóm nhiệm vụ trọng tâm

Có được kết quả trên là do có sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên, kịp thời của BTV Tỉnh uỷ; sự hướng dẫn, tạo điều kiện của các ban, cơ quan của Tỉnh uỷ; sự phối hợp hiệu quả của các ban cán sự đảng, đảng đoàn, thủ trưởng và lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh. Các cấp uỷ, tổ chức đảng và đại đa số cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ luôn giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn, chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ.

Lãnh đạo Đảng ủy Các cơ quan tỉnh khen thưởng các cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Đảng ủy Các cơ quan tỉnh khen thưởng các cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhiệm kỳ 2020-2025, trước tình hình thế giới, trong nước, trong tỉnh có những thuận lợi và khó khăn đan xen, Ban Chấp hành Đảng bộ CCQ tỉnh xác định phương hướng, mục tiêu và 5 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trong đó tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của các cấp ủy và tổ chức đảng; tăng cường sự phối hợp giữa cấp ủy và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và trong công tác cán bộ.

Hai là, xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy, chi bộ; đề cao trách nhiệm của bí thư, phó bí thư cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác đảng ở cơ sở. Duy trì có nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ. Mỗi quý, cấp ủy cơ sở và chi bộ phải tổ chức sinh hoạt chuyên đề ít nhất một lần.

Ba là, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp và của chi bộ theo đúng quy định của Điều lệ Đảng. Chủ động phát hiện và tiến hành kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Thông qua đó góp phần phòng, chống tham nhũng, lãng phí; ngăn chặn và đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

Với phương châm “Dân chủ – Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo”, tin tưởng trong thời gian tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ CCQ tỉnh sẽ phát huy dân chủ, đoàn kết, tăng cường kỷ cương, trách nhiệm nêu gương, tập trung trí tuệ, chủ động, sáng tạo quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CCQ tỉnh lần thứ XVIII đề ra.

Nguồn: baobacgiang.com.vn