Những chính sách có hiệu lực từ tháng 3

Lượt xem: 567

Thay đổi mã vùng điện thoại cố định ở một số tỉnh

Theo thông tư về quy hoạch kho số viễn thông do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành, từ ngày 1/3, mã vùng điện thoại cố định các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sẽ thay đổi. Cụ thể thành phố Hà Nội đổi từ 4 thành 24; TP HCM đổi từ 8 thành 28; thành phố Đà Nẵng đổi từ 511 thành 236; thành phố Hải Phòng đổi từ 31 thành 225…

Một số tỉnh, thành vẫn được giữ nguyên mã vùng gồm Phú Thọ (210), Vĩnh Phúc (211), Hòa Bình (218), Hà Giang (219).

Quy định bán doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

Theo Nghị định về bán, chuyển giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, trường hợp bán doanh nghiệp mà có từ hai người đăng ký mua trở lên thì phải bán theo một trong hai phương thức đấu giá là: Đấu giá kế thừa toàn bộ số lao động còn lại, áp dụng trong trường hợp đã giải quyết một phần số lao động theo quy định của pháp luật về lao động và chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Thứ hai là đấu giá không kế thừa lao động, áp dụng trong trường hợp đã giải quyết hết số lao động hoặc đã phê duyệt phương án giải quyết hết số lao động theo quy định của pháp luật về lao động và chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Nghị định có hiệu lực từ 1/3 này cũng quy định người lao động trong doanh nghiệp được xem xét giao doanh nghiệp khi đáp ứng đầy đủ một số điều kiện.

Quy định xác định thiệt hại đối với môi trường

Theo nghị định xác định thiệt hại đối với môi trường, trách nhiệm yêu cầu bồi thường thiệt hại và xác định thiệt hại đối với môi trường bao gồm: thu thập dữ liệu, chứng cứ để xác định thiệt hại đối với môi trường, tính toán thiệt hại đối với môi trường và xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với môi trường do ô nhiễm, suy thoái gây ra.

Việc tính toán thiệt hại đối với môi trường dựa trên các dữ liệu, chứng cứ đã được thu thập, ước tính, thẩm định theo quy định tại Nghị định này. Thiệt hại đối với môi trường của một khu vực địa lý bằng tổng thiệt hại đối với từng thành phần môi trường của khu vực địa lý đó.

Trả lương chậm quá 15 ngày phải trả thêm tiền

Theo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động có hiệu lực từ 1/3, tiền lương trả cho người lao động được căn cứ theo tiền lương ghi trong hợp đồng, năng suất lao động, khối lượng và chất lượng công việc mà người lao động đã thực hiện.

Nghị định nêu rõ, người lao động hưởng lương tháng được trả lương một tháng một lần hoặc nửa tháng một lần. Thời điểm trả lương do hai bên thỏa thuận và được ấn định vào một thời điểm cố định trong tháng. Người lao động được trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng thời hạn.

Việc người sử dụng lao động phải trả thêm cho người lao động do trả lương chậm được quy định như sau: nếu thời gian trả lương chậm dưới 15 ngày thì không phải trả thêm. Nếu thời gian trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì phải trả thêm một khoản tiền ít nhất bằng số tiền trả chậm nhân với lãi suất trần huy động tiền gửi có kỳ hạn một tháng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương.

Nâng lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội

Từ ngày 10/3, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng sẽ tăng 8% với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An chuyển sang; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng).

Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng lương hưu và trợ cấp, người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động, công nhân cao su đang hưởng trợ cấp cũng được điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp 8%.

Vợ chồng vô sinh được phép nhờ mang thai hộ

Theo nghị định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai thộ vì mục đích nhân đạo, các cặp vợ chồng vô sinh có quyền nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, được thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện.

Vợ chồng nhờ mang thai hộ, người mang thai hộ và trẻ sinh ra nhờ mang thai hộ được tư vấn về y tế, pháp lý và tâm lý; được bảo đảm an toàn về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và được pháp luật tôn trọng, bảo vệ.

Việc bổ sung quy định mang thai hộ vì mục đích nhân đạo thể hiện tính nhân văn và đáp ứng nhu cầu làm cha mẹ chính đáng của các cặp vợ chồng mà người vợ không thể mang thai và sinh con ngay cả khi áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản. Nghị định có hiệu lực từ 15/3/2015.

vnexpress.net