Tập trung thực hiện các giải pháp tạo sự chuyển biến đối với công tác thu gom, xử lý rác thải

Lượt xem: 135

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, cơ quan, địa phương tiếp tục tập trung cao cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra tại Kết luận số 99-KL/TU ngày 18/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 278/KH-UBND ngày 18/6/2021 của UBND tỉnh và những nội dung đã được Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thời gian vừa qua tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong việc thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh năm 2022 và thời gian tiếp theo.

Chủ động, tích cực phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh để triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên phụ nữ thực hiện thu gom, phân loại, đổ rác thải sinh hoạt đúng quy định trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1553/QĐ-UBND ngày 29/12/2021.

UBND các huyện, thành phố tổ chức rà soát, đánh giá cách thức thực hiện, hiệu quả các giải pháp của địa phương mình đã thực hiện trong thời gian vừa qua để kịp thời có những định hướng, giải pháp phù hợp, thiết thực cho năm 2022 và thời gian tiếp theo đảm bảo rác thải được thu gom, xử lý triệt để trên địa bàn.

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc hoạt động thu gom, xử lý rác thải tại các xã, phường, thị trấn, đảm bảo không còn phát sinh các điểm tồn lưu rác thải không đúng quy định và đẩy mạnh công tác thu giá dịch vụ trên địa bàn.

Huyện Hiệp Hòa, huyện Lục Nam và TP. Bắc Giang tập trung đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư và triển khai thực hiện dự án nhà máy xử lý rác thải theo quy hoạch và tiến độ đã đề ra; huyện Lục Ngạn đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng, đưa vào vận hành nhà máy xử lý rác thải tại xã Kiên Thành trong quý II/2022; huyện Lục Nam hoàn thành bố trí bãi rác tập trung của 10 xã chưa có trong quý II/2022. Các huyện tiếp tục đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, lắp đặt và đưa vào hoạt động các lò đốt đã đăng ký hỗ trợ theo Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU, Kết luận số 99- KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các Kế hoạch của UBND tỉnh đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương. Định kỳ hằng tháng, đột xuất tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện và tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh biện pháp chỉ đạo; tham mưu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo về kết quả 01 năm thực Kết luận số 99-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Hằng tháng tổ chức hội nghị giao ban kiểm điểm tiến độ thực hiện thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh đối với UBND các huyện, thành phố; hằng quý tham mưu UBND tỉnh tổ chức hội nghị giao ban kiểm điểm tiến độ thực hiện thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh đối với các sở, ngành, cơ quan của tỉnh và UBND các huyện, thành phố. Chủ động, phối hợp, hướng dẫn các địa phương và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác thu gom, xử lý rác thải.

Sở Tài chính tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các địa phương trong công tác thu và quản lý tiền thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải và hồ sơ, trình tự thủ tục trong việc quyết toán kinh phí hỗ trợ thu gom, xử lý rác thải theo Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội tiếp tục tăng cường tuyên truyền, triển khai phổ biến sâu rộng các quan điểm chỉ đạo và thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Kết luận số 99-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 278/KH-UBND của UBND tỉnh tạo sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của nhân dân đối với hoạt động thu gom, xử lý rác thải.

Nguồn: bacgiang.gov.vn