Ban Kinh tế – Xã hội

Lượt xem: 177

Email: banktxh@hoinongdanbacgiang.org.vn

* Cơ cấu tổ chức

Số TT

Họ và tên, chức vụ

Số điện thoại DĐ

1

Dương Tiến Đang – Trưởng Ban

0989 132 175

2

Đinh Hương Sơn – Phó Trưởng ban 0948 146 866

3

Nguyễn Thị Hiền- Chuyên viên chính 0984 867 555

4

Nguyễn Mạnh Tùng

* Chức năng:

– Tham mưu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ phát động và chỉ đạo thực hiện các chương trình, kế hoạch tham gia phát triển kinh tế, xã hội gắn với công tác xây dựng tổ chức Hội. Tham mưu thực hiện hoạt động phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT, Ngân hàng Chính sách xã hội; hoạt động nguồn vốn 120. Hoạt động nghiệp vụ Quỹ Hỗ trợ nông dân gắn với hoạt động của Ban Kinh tế – Xã Hội.

– Tham mưu phối hợp và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Tham mưu thực hiện công tác quốc phòng-an ninh, công tác quân sự cơ quan.

– Đề xuất, kiến nghị xây dựng cơ chế, chính sách về các lĩnh vực kinh tế – xã hội, dân số, gia đình; chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

* Nhiệm vụ:

– Tham mưu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ phát động và chỉ đạo thực hiện các chương trình, kế hoạch tham gia phát triển kinh tế, xã hội gắn với công tác xây dựng tổ chức Hội.

– Tham mưu phối hợp và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Tham mưu thực hiện công tác quốc phòng-an ninh, công tác quân sự cơ quan.

– Đề xuất, kiến nghị xây dựng cơ chế, chính sách về các lĩnh vực kinh tế – xã hội, dân số, gia đình; chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

– Tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ thực hiện theo dõi hoạt động nguồn vốn 120; chương trình phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT, Ngân hàng Chính sách xã hội; thực hiện tham mưu, tổng hợp, báo cáo hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân.

– Tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể để xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện, triển khai các chương trình, đề án, dự án về xã hội, dân số, gia đình như: xóa đói, giảm nghèo, ngăn ngừa và phòng chống tệ nạn xã hội, bảo trợ xã hội, an sinh xã hội, bệnh xã hội, bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, công tác gia đình, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, an toàn lao động, phòng chống lao, giáo dục nâng cao nhận thức và bài trừ các hủ tục lạc hậu ở nông thôn; phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa…

– Tham mưu xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, tổ chức phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững; thực hiện chương trình, mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tham gia đảm bảo quốc phòng – an ninh.

– Tham mưu, hướng dẫn xây dựng mô hình kinh tế nông nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác; bình xét, tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh; tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn.

– Xây dựng các mô hình công tác xã hội, dân số, gia đình, tổ chức các hoạt động truyền thông, tư vấn và dịch vụ hỗ trợ nông dân thuộc lĩnh vực xã hội, dân số, gia đình.

– Tham mưu các nội dung, giải pháp liên quan đến nội dung phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; công tác quốc phòng – an ninh ở nông thôn, biên giới, biển đảo. Tham gia xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân trên địa bàn nông thôn.

– Tham mưu hướng dẫn, tư vấn, tập huấn nghiệp vụ về sản xuất nông nghiệp sạch, bảo đảm an toàn thực phẩm; chuyển giao KHKT…

– Tham mưu phối hợp, triển khai thực hiện các nội dung hoạt động với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các huyện, thành phố; các ban, đơn vị của Trung ương Hội (theo phân công). Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực, Ban Thường vụ phân công.