Tiếp tục nâng cao trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam tham gia bảo vệ môi trường nông thôn và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu

Lượt xem: 236

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VII) họp từ ngày 14-15/01/2022 đã tiến hành tổng kết Nghị quyết số 20 – NQ/HNDTW ngày 21/7/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VI về “Nâng cao trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam tham gia bảo vệ môi trường nông thôn và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2014-2020” (sau đây gọi là Nghị quyết) và thống nhất kết luận:

Sau 6 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, các cấp Hội Nông dân đã tích cực chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, các ngành tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền với hình thức sinh động, phù hợp nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về bảo vệ môi trường nông thôn và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; đã tổ chức xây dựng hàng ngàn mô hình, lớp tập huấn, hướng dẫn hội viên nông dân về thu gom, xử lý rác thải, bảo vệ môi trường. Nhiều phong trào phát động đã được các cấp hội và hội viên nông dân tích cực tham gia. Nhiều mô hình hay, sáng tạo, hiệu quả được các cấp Hội thực hiện và nhân rộng. Công tác tuyên truyền, vận động đã đem lại hiệu quả rõ rệt, làm thay đổi nhận thức của cán bộ, hội viên ông dân, bước đầu hình thành ý thức trách nhiệm, hành vi sống thân thiện với môi trường…

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, vận động nông dân còn chậm đổi mới; một số nơi, công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền còn những hạn chế nhất định. Còn ít các mô hình do Hội chủ trì, phối hợp xây dựng về sản xuất, kinh doanh nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển nông nghiệp bền vững. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ, tổng kết đánh giá việc thực hiện Nghị quyết của các cấp Hội chưa được chú trọng. Một số nơi hội viên nông dân còn thói quen canh tác lạc hậu, phá rừng làm nương rẫy, thả rông gia súc, đốt rơm, rạ gây ô nhiễm môi trường. Vi phạm các quy định của pháp luật về thu gom xử lý rác thải, phụ phẩm nông nghiệp, chất thải chăn nuôi, chế biến nông sản…

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, những tồn tại và hạn chế, để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về tham gia quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và Nghị quyết Đại hội VII Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023, Ban Chấp hàng Trung ương Hội Nông dân Việt Nam yêu cầu Hội Nông dân các cấp tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/HNDTW của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VI, đồng thời thực hiện tốt 4 chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp, cụ thể: (1) Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; (2) Nâng cao hiệu quả các phong trào nông dân tham gia sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; (3) Hướng dẫn, hỗ trợ hội viên nông dân xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; (4) Tăng cường giám sát việc thực thi pháp luật, tham gia xây dựng cơ chế chính sách, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân.

BBT