Bắc Giang: Tổng kết 10 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Lượt xem: 81
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh phát biểu tổng kết hội nghị

Trong những năm qua, phong trào TDĐKXDĐSVH đã được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo, nhân dân đồng tình hưởng ứng thực hiện trở thành phong trào thi đua yêu nước sâu rộng. Qua thực hiện phong trào, nhiều truyền thống văn hóa tốt đẹp được bảo tồn và phát huy; các điển hình tiên tiến trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa ngày càng tăng. Đến nay, toàn tỉnh có 334 làng văn hóa; 21 xã, phường, thị trấn văn hóa; 598 cơ quan văn hóa cấp tỉnh, nhiều gia đình đạt danh hiệu văn hóa. Bên cạnh đó, phong trào xây dựng làng văn hóa gắn với phong trào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã góp phần làm cho đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân tăng lên rõ rệt. Đến nay, toàn tỉnh có 112 nhà văn hóa xã, 1.994 thôn, bản, khu phố xây dựng được nhà văn hóa; giải quyết việc làm mới cho 15 vạn lao động, qua đó góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị của tỉnh từ 6.1% xuống còn 4,65%; tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm xuống còn 10%. Qua 10 năm triển khai thực hiện phong trào, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò của văn hóa ngày càng được nâng lên; tư tưởng, đạo đức lối sống của cán bộ và nhân dân đã có nhiều chuyển biến tích cực, các hủ tục lạc hậu bị đẩy lùi; việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội có nhiều tiến bộ. Nhờ thực hiện tốt phong trào TDĐKXDĐSVH đã góp phần xây dựng đời sống văn hóa phong phú, lành mạnh ở cơ sở, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân.

Tuy nhiên, qua triển khai thực hiện phong trào những năm qua vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Ở một số nơi phong trào không có tính bền vững, chưa huy động mạnh mẽ được các lực lượng, tổ chức đoàn thể vào cuộc. Chất lượng và hiệu quả của các làng văn hoá có nơi, có chỗ còn chưa tốt, chưa thực sự phát huy tác dụng. Hiệu quả sử dụng các thiết chế văn hoá một số nơi còn thấp, gây lãng phí; một số thiết chế nhà văn hoá thôn, bản diện tích còn hẹp, trang thiết bị nghèo nàn chưa đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Việc nhân rộng các điển hình làng, bản văn hoá, cơ quan văn hoá làm chưa sâu, chưa thật cụ thể. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội một số nơi chưa thực hiện nghiêm túc. Thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa nơi công cộng còn chưa tốt; tình hình tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông còn diễn biến phức tạp.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và đưa ra mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH đến năm 2015 như: Có 80% gia đình văn hóa, trong đó có 40% gia đình văn hóa làm giàu từ sản xuất nông nghiệp, hàng hóa và dịch vụ nông thôn; 60 – 65% làng, bản văn hóa, tổ dân phố văn hóa, trong đó 30% làng văn hóa có cơ sở hạ tầng kinh tế, văn hóa – xã hội nông thôn mới; 10 – 15% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa; 100% người dân được tuyên truyền, phổ biến pháp luật, khoa học kỹ thuật; 80% người dân ở cơ sở tham gia thường xuyên vào các hoạt động văn hóa, thể thao cộng đồng…

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh đã biểu dương những thành tích của các đơn vị, địa phương trong thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH trong 10 năm qua. Để phát huy kết quả đạt được, đồng chí đề nghị trong thời gian tới các cấp ủy, chính quyền cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện phong trào theo các tiêu chí cụ thể của từng nội dung. Củng cố tổ chức và đẩy mạnh hoạt động của Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH từ tỉnh tới cơ sở. Xây dựng làng, bản, tổ dân phố văn hóa cần gắn với tiêu chí phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo ở địa phương; quan tâm giải quyết các vấn đề xã hội. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, củng cố khối đoàn kết nhất trí trong từng bản làng, khu phố. Quan tâm chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với giảm nghèo; phát triển nông nghiệp, nông thôn, ứng dụng có hiệu quả tiến bộ khoa học công nghệ vào nông nghiệp nông thôn… Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Đồng chí cũng đề nghị các địa phương cần quan tâm quy hoạch đất cho các công trình văn hoá, thể thao; tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng các thiết chế văn hoá các cấp. Quan tâm đẩy mạnh phong trào phát triển sâu rộng, coi trọng thực chất và hiệu quả của phong trào; đặc biệt chú ý đến những nơi khó khăn, vùng đồng bào dân tộc.

Các gia đình và cá nhân có thành tích trong thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH giai đoạn 2000 – 2010 được khen thưởng

Nhân dịp này, 37 tập thể, cá nhân; 09 gia đình có thành tích trong 10 năm thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH giai đoạn 2000 – 2010 và 47 tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2010 đã được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh./.

Theo bacgiang.gov.vn