Hội nghị triển khai xã điểm thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành HND tỉnh Bắc Giang

Lượt xem: 79

Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin những nội dung cơ bản về mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện nghị quyết. Trong đó, tập trung: đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền vận động, tập hợp nông dân; phát triển và nâng cao chất lượng hội viên; củng cố tổ chức, phương thức hoạt động của các cấp Hội; xây dựng đội ngũ cán bộ hội các cấp phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ…..

Đồng chí Nguyễn Văn Nguồn – Phó chủ tịch HND tỉnh giảng bài tại lớp tập huấn

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nguồn yêu cầu cán bộ, hội viên nông dân xã Dĩnh Trì cần đẩy mạnh tuyên truyền mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và các giải pháp nêu trong nghị quyết; xây dựng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân các cấp đủ số lượng, có trình độ chuyên môn, có năng lực công tác, có phẩm chất đạo đức, có khả năng vận động nông dân; đoàn kết, tạo sự đồng thuận, thống nhất, sáng tạo trong công tác, dám nghĩ, dám làm; đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với công tác xây dựng tổ chức hội vững mạnh góp phần thực hiện tốt những nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân trong thời kỳ đổi mới đất nước./.

BAN TỔ CHỨC