DOANH NGHIỆP VÀ NÔNG DÂN LIÊN KẾT PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐỊA PHƯƠNG BỀN VỮNG

Lượt xem: 77

Tại hội nghị, lãnh đạo 02 bên đã ký kế hoạch phối hợp hoạt động giai đoạn 2015 – 2020. Trong đó tập trung một số nội dung như: tuyên truyền về Chương trình phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hoá gắn với tiêu thụ sản phẩm trong nông nghiệp; vận động doanh nghiệp và hội viên, nông dân tích cực tham gia thực hiện phong trào “Bắc Giang chung tay xây dựng nông thôn mới“, xây dựng các mô hình liên kết 4 nhà (Nhà nước – Nhà nông – Nhà doanh nghiệp – Nhà khoa học); tổ chức các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp liên kết với Hội Nông dân xây dựng một số mô hình cánh đồng mẫu lớn có năng suất cao, chất lượng tốt gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm; phối hợp tổ chức hội thảo, giới thiệu sản phẩm, đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp để nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm…góp phần nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm cho nông dân, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

Nguyễn Văn Nhật