NỘI DUNG TRỌNG TÂM TUYÊN TRUYỀN QUÝ III NĂM 2017

Lượt xem: 94

– Tiếp tục tuyên truyền Chỉ thị số 08 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Công văn số 528 – CV/TU của Tỉnh ủy Bắc Giang về lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2018-2023; các văn bản chỉ đạo của Hội cấp trên về tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023; Nghị quyết số 31-NQ/HNDTW, ngày 09/01/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 10 (khóa VI), nhấn mạnh 3 nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt từ nay đến hết nhiệm kỳ.

– Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; các giải pháp “giải cứu” ngành chăn nuôi lợn, đặc biệt quán triệt Công văn số 2820-CV/HNDTW, ngày 04/5/2017 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân khắc phục khó khăn, ổn định phát triển chăn nuôi lợn.

– Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên nông dân về Kết luận số 43 – KL/TU ngày 11/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số chủ trương lãnh đạo chỉ đạo giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường nông thôn; kế hoạch số 175- KH/HNDT ngày 19/5/2017 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về phát động thi đua bảo vệ môi trường nông thôn sáng, xanh, xạch, đẹp; hưởng ứng chiến dịch cao điểm vệ sinh môi trường 100 ngày từ 01/6/2017 đến 30/8/2017 chào mừng Quốc khánh 02/9/2017.

– Tuyên truyền nội dung Đề án số 07- ĐA/HNDT ngày 27/3/2017 của Hội Nông dân tỉnh về Nâng cao vai trò của Hội Nông dân trong liên kết, hợp tác phát triển kinh tế nông nghiệp giai đoạn 2017-2020 và Kế hoạch số 1101/KH-BCĐ, ngày 12/4/2017 về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Giang năm 2017.

– Tổ chức các hoạt động tuyên truyền Ngày Môi trường thế giới 5/6 và Tuần lễ Biển và Hải đảo năm 2017; Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6); Ngày gia đình Việt Nam (28/6); kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2017), 72 năm Cách mạng Tháng tám (19/8/1945-19/8/2017) và Quốc khánh 2/9…

– Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia Liên hoan Tiếng hát đồng quê, gửi các giải pháp dự thi Cuộc thi “Sáng tạo kỹ thuật nhà nông” tỉnh Bắc Giang lần thứ VII năm 2017; chủ động tham gia phòng chống dịch bệnh, thiên tai, bão lụt; tích cực ứng dựng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào đẩy mạnh sản xuất…

– Tuyên truyền những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả; những mô hình điển hình trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân, chú trọng tuyên truyền những điển hình trong phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững và phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới…/.

BBT