Hội Nông dân tỉnh triển khai Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018

Lượt xem: 100

Năm 2018, các cấp hội tiếp tục tổ chức tuyên truyền, học tập, quán triệt những nội dung cơ bản tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung vào chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, hội viên nông dân về các nội dung cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về gương người tốt, việc tốt; về các hoạt động, mô hình hay, cách làm sáng tạo trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh của các cấp hội.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Đặc biệt, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội Nông dân 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) nhiệm kỳ 2018-2023. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị, trong đó tập trung giám sát chấp hành pháp luật quản lý nhà nước của UBND một số huyện, thành phố, một số UBND xã, phường, thị trấn về thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi. Tham gia phản biện, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tổ chức ít nhất 01 cuộc đối thoại giữa người đứng đầu các cấp hội với cán bộ, hội viên, nông dân. Đẩy mạnh hoạt động các tổ liên kết hợp tác phát triển kinh tế nông nghiệp theo Đề án số 07 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, phấn đấu mỗi huyện, thành phố phát triển mới từ 03-04 mô hình kinh tế tập thể trở lên. Tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VI) về thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của hội. Đổi mới phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ chủ chốt ở từng cấp hội…

Đẩy mạnh các phong trào thi đua của hội, trọng tâm là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững và phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới; làm tốt công tác phát hiện, biểu dương, khen thưởng; tăng cường kiểm tra, giám sát, sơ kết…

Ban Tuyên huấn