Tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể

Lượt xem: 76

Quang cảnh Hội nghị

Năm 2015, Ban Chỉ đạo KTTT tỉnh Bắc Giang đã tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng và thực hiện chủ trương, chính sách phát triển KTTT; chỉ đạo các huyện, thành phố thành lập các Ban Chỉ đạo huyện, thành phố; đồng thời chủ động xây dựng và ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, nhằm tập trung chỉ đạo phát triển KTTT trên địa bàn. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 10 nghìn tổ hợp tác; 688 Hợp tác xã (HTX) hoạt động trên các lĩnh vực Nông – lâm nghiệp và thủy sản; công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp; giao thông vận tải; thương mại – dịch vụ, quản lý khai thác chợ, môi trường, xây dựng… Trong số này có khoảng 39% HTX xếp loại khá, 51% trung bình.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong phát triển KTTT. Theo đó, hiện nay phần lớn các HTX, tổ hợp tác hoạt động trên địa bàn tỉnh có quy mô nhỏ bé, hoạt động sản xuất kinh doanh còn đơn điệu, manh mún, chưa năng động. Năng lực hoạt động của các HTX không đồng đều, máy móc thiết bị sản xuất còn lạc hậu, trình độ cán bộ quản lý HTX còn hạn chế; số lượng HTX tổ chức lại, chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012 chưa đạt mục tiêu đề ra; hoạt động của một số thành viên Ban Chỉ đạo của tỉnh chưa hiệu quả; tốc độ tăng trưởng khu vực KTTT thấp, đóng góp GRDP của tỉnh chiếm tỷ trọng nhỏ… Để khắc phục tồn tại, hạn chế, đại diện các thành viên Ban Chỉ đạo KTTT tỉnh và các huyện, thành phố đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm bố trí cán bộ chuyên trách thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về KTTT; hỗ trợ xây dựng điểm HTX kiểu mới; có chỉ đạo về việc giải thể các HTX hoạt động kém hiệu quả…

Các đại biểu đã thống nhất một số mục tiêu chủ yếu trong năm 2016 như: Phấn đấu thành lập mới 15 HTX trở lên; doanh thu bình quân 1 HTX đạt từ 1.300 triệu đồng trở lên; thu nhập bình quân của thành viên trong các HTX đạt 3 triệu đồng/người/tháng trở lên; tỷ lệ nộp ngân sách nhà nước của các HTX đạt trên 0,4% tổng thu ngân sách địa phương; tiếp tục bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ chủ chốt HTX trong tỉnh; hoàn thành công tác rà soát, xây dựng ban hành và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển KTTT…

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà đề nghị các ngành thành viên Ban Chỉ đạo, các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung về HTX kiểu mới, nhằm khuyến khích, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển KTTT; tiếp tục nhân rộng các điển hình tiên tiến trong xây dựng HTX.

Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh xây dựng các chuyên trang, chuyên mục nhằm tuyên truyền các chủ trương, chính sách, cách làm hay hiệu quả trong phát triển KTTT. Các huyện, thành phố tiếp tục kiện toàn BCĐ, đồng thời duy trì các cuộc họp định kỳ, phân công cán bộ rõ người rõ việc, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thực hiện chuyển đổi các HTX và tiến hành giải thể những HTX không có đủ năng lực, điều kiện hoạt động. Tăng cường thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm, có cơ chế hỗ trợ cho HTX kiểu mới trong phạm vi có thể. Liên minh HTX chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan lên kế hoạch cụ thể về chương trình tổ chức Cuộc thi tìm hiểu các loại mô hình HTX kiểu mới./.

bacgiang.gov.vn