Tháng hành động về An toàn – Vệ sinh lao động năm 2021 được tổ chức từ ngày 01/5 đến ngày 31/5/2021

Lượt xem: 119
Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền về AT-VSLĐ. Ảnh minh họa: BGP/Diệu Hoa

Theo Kế hoạch, Tháng hành động về AT-VSLĐ năm 2021 được tổ chức từ ngày 01/5 đến ngày 31/5/2021 với chủ đề “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về AT-VSLĐ và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên” nhằm đẩy mạnh các hoạt động phòng ngừa TNLĐ, bệnh nghề nghiệp và nâng cao năng suất lao động tại nơi làm việc.

Cụ thể, trước thời điểm Tháng hành động về AT-VSLĐ (từ ngày 01/4/2021 đến ngày 30/4/2021), các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh và UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc phạm vi quản lý xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về AT-VSLĐ. Xây dựng, phát hành các ấn phẩm, tài liệu, phát sóng các thông điệp, video cảnh báo về các nguy cơ rủi ro gây mất an toàn lao động cũng như các biện pháp kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc, hướng dẫn về kỹ năng làm việc an toàn cụ thể cho người lao động và người sử dụng lao động để phòng ngừa TNLĐ, bệnh nghề nghiệp.

Từ ngày 25/4/2021, tổ chức treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm về AT-VSLĐ tại trụ sở cơ quan; UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành treo băng rôn tuyên truyền trên các tuyến đường chính

Trong Tháng hành động về AT-VSLĐ, các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh và UBND các huyện, thành phố thường xuyên phát hành các thông điệp, ấn phẩm tuyên truyền về chủ đề, nội dung hoạt động của tháng hành động về AT-VSLĐ. Cung cấp các tài liệu, thông tin cần thiết cho cơ quan thông tin đại chúng để đẩy mạnh hoạt động truyền thông AT-VSLĐ trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội về AT-VSLĐ.

Phối hợp, chỉ đạo việc tổ chức huấn luyện AT-VSLĐ cho người sử dụng lao động, cán bộ làm công tác an toàn lao động và người lao động; hướng dẫn xây dựng nội quy, quy trình làm việc an toàn, tư vấn cải thiện điều kiện làm việc; tổ chức tuyên truyền, huấn luyện cho người lao động làm việc không có quan hệ lao động trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra về AT-VSLĐ theo kế hoạch đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; trong đó tập trung kiểm tra việc thực hiện công tác huấn luyện AT-VSLĐ, việc sử dụng máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, việc tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn về an toàn lao động đối với máy, thiết bị,…

Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền về AT-VSLĐ trên hệ thống loa truyền thanh, trên bảng tin và các hình thức khác. Phát động phong trào thi đua cam kết bảo đảm AT-VSLĐ và tổ chức cho các phân xưởng, tổ, đội sản xuất đăng ký đơn vị AT-VSLĐ, không để xảy ra tai nạn lao động, sự cố sản xuất, cháy nổ.

Sau Tháng hành động về AT-VSLĐ, các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo, theo dõi việc tổ chức khắc phục các tồn tại, thiếu sót về công tác AT-VSLĐ của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong phạm vi quản lý. Tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa các nguy cơ, rủi ro về AT-VSLĐ; hướng dẫn người lao động tự đánh giá nguy cơ rủi ro trước và trong quá trình lao động; tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe người lao động, khám sức khỏe định kỳ và khám phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp cho người lao động; thường xuyên kiểm tra, cải thiện điều kiện lao động, quan trắc môi trường lao động và có các biện pháp khắc phục ngay khi các điều kiện lao động không đảm bảo an toàn cho người lao động.

Nguồn: bacgiang.gov.vn