Tập huấn báo cáo viên Dư luận xã hội và kỹ năng tuyên truyền

Lượt xem: 104

Đồng chí Nguyễn Quang Nông – PCT Hội Nông dân tỉnh giảng bài tại lớp tập huấn

Tại 02 lớp tập huấn, các học viên đã được giảng viên truyền đạt những kiến thức cơ bản về Dư luận xã hội, vai trò chức năng của Dư luận xã hội; các phương pháp nắm bắt, tổng hợp và phản ánh Dư luận xã hội; kỹ năng tuyên truyền, cách thức thu thập thông tin; kỹ năng viết tin và bài phản ánh… Qua đó, giúp cán bộ hội cơ sở nâng cao phương pháp, kỹ năng nắm bắt tư tưởng, tâm tư nguyện vọng, dư luận xã hội trong cán bộ, hội viên, nông dân kịp thời phản ánh cấp trên; đồng thời rèn luyện kỹ năng, phương pháp viết tin, bài phản ánh trong lĩnh vực công tác hội và phong trào nông dân. Từ đó, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền của Hội, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ban Tuyên huấn