Xây dựng giai cấp nông dân và tổ chức Hội vững mạnh

Lượt xem: 96

Phát huy vai trò chủ thể

Nhiệm kỳ 2013-2018, các cấp HND đã tổ chức tuyên truyền, quán triệt kịp thời đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước đến cán bộ, hội viên, nông dân, góp phần nâng cao ý thức chính trị, hiểu biết pháp luật cho mọi người; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; quan tâm phát triển hội viên gắn với xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Các cấp HND đã kết nạp mới gần 3 vạn người, nâng tổng số hội viên lên hơn 25 vạn.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh thăm mô hình sản xuất kinh doanh giỏi của hội viên nông dân xã Nghĩa Phương (Lục Nam).

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh thăm mô hình sản xuất kinh doanh giỏi của hội viên nông dân xã Nghĩa Phương (Lục Nam).

Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, các cấp HND trong tỉnh đã phát động và thực hiện tốt ba phong trào trọng tâm của Hội. Trong đó, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã trở thành nòng cốt, khích lệ, động viên hội viên, nông dân phát huy nội lực, đổi mới nếp nghĩ, cách làm, mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, tăng tính cạnh tranh; nâng cao thu nhập và đời sống, đóng góp tích cực vào thực hiện mục tiêu giảm nghèo của tỉnh.

Đến nay, toàn tỉnh có hơn 100 nghìn hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; ước đến hết năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm còn 7,5%. Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới (NTM) được các cấp hội triển khai sáng tạo, phù hợp với từng địa phương và mang lại hiệu quả thiết thực. Nhiệm kỳ qua, các cấp hội tổ chức tuyên truyền, vận động nông dân đóng góp hàng chục tỷ đồng, hàng vạn ngày công lao động, hiến hàng vạn mét vuông đất làm đường giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi…, đóng góp tích cực vào kết quả xây dựng NTM…

Nhiệm kỳ tới, HND tỉnh phấn đấu xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển KT-XH ở nông thôn. Trong đó, phát triển mới từ 500 đến 1 nghìn hội viên; 90% cơ sở hội đạt vững mạnh; 60% trở lên số hộ đăng ký danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; quỹ hỗ trợ nông dân cấp huyện tăng trưởng từ 10% trở lên; mỗi cơ sở hội xây dựng ít nhất một mô hình bảo vệ môi trường và một mô hình kinh tế tập thể. Toàn bộ cán bộ chuyên trách công tác Hội được bồi dưỡng tập huấn kiến thức, kỹ năng công tác nông vận; hội viên cam kết bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm…

Song song với nhiệm vụ củng cố công tác Hội và phát triển phong trào thi đua yêu nước, các cấp hội trong tỉnh tích cực phối hợp với các cơ quan, ban, ngành thu hút nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn; cung ứng giống, vốn, vật tư, đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho bà con. Đặc biệt, HND các cấp đã tích cực vận động nông dân dồn điền, đổi thửa, hình thành nhiều mô hình trồng trọt, chăn nuôi tập trung có liên kết bao tiêu sản phẩm, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Với những kết quả, thành tích đạt được, nhiệm kỳ 2013 – 2018, HND tỉnh được Thủ tướng Chính phủ, T.Ư HND Việt Nam, UBND tỉnh nhiều lần biểu dương, khen thưởng.

Đoàn kết, sáng tạo

Để thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao, hoàn thành thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra; bước sang nhiệm kỳ 2018 – 2023, phát huy tinh thần “dân chủ – đoàn kết – đổi mới – hội nhập – phát triển”, HND tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng đối với giai cấp nông dân và tổ chức HND, nhất là Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Kết luận số 61-KL/TW ngày 3-12-2009 của Ban Bí thư T.Ư Đảng về Đề án nâng cao vai trò, trách nhiệm của HND Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020 gắn với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả ba phong trào trọng tâm của Hội về thi đua sản xuất kinh doanh giỏi; xây dựng NTM; tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Nông dân xã Tân Lập (Lục Ngạn) thu nhập cao từ mô hình trồng cam.

Nông dân xã Tân Lập (Lục Ngạn) thu nhập cao từ mô hình trồng cam.

Hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhằm thu hút, tập hợp hội viên; giáo dục, nâng cao ý thức chính trị, trình độ cho nông dân. Khuyến khích, hỗ trợ hội viên học tập, sáng tạo trong lao động, sản xuất, thực hiện hiệu quả vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho cán bộ HND các cấp.

Xây dựng tổ chức hội vững mạnh; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; chăm lo đời sống, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân. Tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; giám sát, phản biện xã hội theo quy định. Tham mưu với cấp ủy đảng, phối hợp cùng các cơ quan, ban, ngành thu hút nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn. Hỗ trợ xây dựng, nhân rộng mô hình sản xuất theo hướng tổ hợp tác, hợp tác xã liên kết theo chuỗi giá trị có ứng dụng công nghệ cao.

Phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng, lao động sáng tạo của nông dân, Đại hội đại biểu HND tỉnh lần thứ IX quyết tâm xây dựng giai cấp nông dân vững mạnh, góp phần đưa Bắc Giang phát triển nhanh, toàn diện, vững chắc.

Bùi Thế Chung – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh