Định hướng sinh hoạt chi hội

Lượt xem: 164

Đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi hội nông dân Thôn Đồng Sào, xã Quang Tiến, huyện Tân Yên gắn với hội thảo đầu bờ trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất

* Thời gian sinh hoạt chi hội

Duy trì sinh hoạt chi hội theo đúng Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam: 03 tháng/một lần, khi cần thiết có thể họp đột xuất.

Hội Nông dân các huyện, thành phố phân công các đồng chí ủy viên ban thường vụ, cán bộ hội nông dân huyện, thành phố định kỳ dự sinh hoạt với chi hội.

Yêu cầu các chi hội hằng quý báo cáo thời điểm tổ chức sinh hoạt về Hội Nông dân cơ sở trước 05 ngày để theo dõi và mời cán bộ hội cấp trên về dự sinh hoạt chi hội.

* Nội dung sinh hoạt chi hội

– Nội dung sinh hoạt chi hội tập trung vào những vấn đề thiết thực, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương, của Hội trong từng thời điểm và nhu cầu, nguyện vọng của hội viên, nông dân.

– Tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn hội viên, nông dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của cơ sở.

– Phổ biến, triển khai thực hiện nhiệm vụ, phong trào thi đua và các hoạt động của tổ chức Hội.

– Tổ chức chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho hội viên nông dân.

– Tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân xây dựng gia đình văn hóa, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường…

* Hình thức và tài liệu phục vụ sinh hoạt chi hội

Hình thức sinh hoạt

Căn cứ vào nội dung, địa điểm và các điều kiện phục vụ cho buổi sinh hoạt để lựa chọn hình thức cho phù hợp, có thể lựa chọn theo một số hình thức chủ yếu sau:

+ Sinh hoạt định kỳ (03 tháng/lần) để đánh giá các hoạt động trong thời gian qua và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới;

+ Sinh hoạt theo chuyên đề;

+ Sinh hoạt nhân dịp các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước và của Hội;

+ Sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, câu lạc bộ, hội thi, tọa đàm, hội thảo …

Trong một buổi sinh hoạt chi hội, có thể kết hợp đa dạng nội dung, hình thức sinh hoạt để tạo sức lan tỏa, tăng tính hấp dẫn thu hút đông đảo hội viên tham gia.

– Tài liệu phục vụ sinh hoạt

+ Cuốn Thông tin nội bộ Hội Nông dân tỉnh phát hành hằng quý.

+ Các văn bản chỉ đạo của Hội cấp trên và cấp ủy địa phương.

+ Các tài liệu như: tạp chí Nông thôn mới, Báo Nông thôn Ngày nay, văn bản hướng dẫn khoa học kỹ thuật…..

Ban biên tập