Tiếp tục học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Lượt xem: 142
Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Linh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Tỉnh ủy viên, báo cáo viên cấp tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, lãnh đạo các huyện, TP…

Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt đến các đại biểu Chỉ thị số 23-CT/TW và Kế hoạch số 48 -KH/TU ngày 14-6-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang về thực hiện Chỉ thị số 23. Đồng chí nhấn mạnh, việc thực hiện Chỉ thị số 23 nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực sự hiệu quả, thiết thực trong việc học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Đồng thời, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực tư duy lý luận, năng lực tổng kết và chỉ đạo thực tiễn để giải quyết hiệu quả những vấn đề đặt ra; thường xuyên bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ. Góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tiến sĩ Trần Việt Thái thông tin tại hội nghị.

Tiến sĩ Trần Việt Thái thông tin tại hội nghị.

Cũng tại hội nghị, Tiến sĩ Trần Việt Thái, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược Ngoại giao (Bộ Ngoại giao) thông tin đến các đại biểu về một số diễn biến trong quan hệ quốc tế, những vấn đề đặt ra với Việt Nam về chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng…

Hội nghị lần này là dịp để cán bộ cấp tỉnh, ngành, địa phương có thêm thông tin, cơ sở xây dựng chiến lược cũng như các kế hoạch phát triển KT – XH của tỉnh, ngành, địa phương bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Nguồn baobacgiang.com.vn