Kết quả 02 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân với Ban An toàn giao thông về công tác ATGT trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Lượt xem: 86

Trên cơ sở triển khai các nội dung phối hợp đã góp phần quan trọng nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi, xây dựng ý thức trách nhiệm chấp hành pháp luật về trật tự giao thông trong cán bộ, hội viên, nông dân, vận động hội viên xây dựng địa bàn an toàn giao thông. Phát huy vai trò của Hội Nông dân các cấp trong việc tổ chức vận động cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện tốt văn hoá giao thông, tạo nét đẹp, lối ứng xử nhân văn khi tham gia giao thông. Các cấp Hội tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, nông dân tham gia duy tu, bảo dưỡng, làm đường giao thông gắn với xây dựng nông thôn mới. Với mục tiêu trên, hàng năm Hội Nông dân thống nhất với Ban ATGT tỉnh xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện.

Qua 2 năm phối hợp, Hội Nông dân và Ban ATGT các cấp đã tổ chức nhiều hình thức hoạt động với các mô hình phong phú đạt hiệu quả cao và đã viết được 14 tin bài trên bản tin công tác hội, 20 tin bài trên Webside của Hội; tổ chức được 03 buổi tuyên truyền tại địa bàn xã; tổ chức cuộc thi hội viên nông dân với ATGT thành công tốt đẹp….

Nhìn chung những hoạt động trên đã đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu đặt ra, được nhân dân đồng tình, được các cấp lãnh đạo ủng hộ. Năm 2014 tiếp tục thực hiện tốt chương trình phối hợp và kế hoạch của Ban ATGT tỉnh về tăng cường giải pháp đảm bảo TTATGT trên địa bàn nông thôn. Hội Nông dân và Ban ATGT tỉnh sẽ tập chung thực hiện tốt kế hoạch với mục tiêu đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động ” Toàn dân tham gia giữ gìn TTATGT” cụ thể với những nội dung, nhiệm vụ trọng tâm sau: tuyên truyền vận động nhân dân ở nông thôn thực hiện các quy định về bảo đảm TTATGT; tham gia xây dựng phát triển hệ thống giao thông; phổ biến hướng dẫn và vận động người dân thực hiện tốt kỹ năng điều khiển các phương tiện giao thông an toàn, tuân thủ các quy định về tốc độ, đội mũ bảo hiểm khi đi ô tô, xe máy, đã uống rượu bia thì không điều khiển phương tiện, đảm bảo ATGT đường sắt, đường thủy, nội địa và tuyên truyền ” Văn hóa giao thông” đến từng hội viên ở nông thôn.

Đào Nguyên Quý

CVP Ban ATGT tỉnh