Yên Dũng: Đối thoại chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với nông dân

Lượt xem: 78

Toàn cảnh Hội nghị

Tại buổi đối thoại, các đại biểu đã được BHXH tỉnh giới thiệu, phổ biến những nội dung cơ bản về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT với 3 nội dung chính: các chính sách về bảo hiểm xã hội tự nguyện; bảo hiểm y tế hộ gia đình; kỹ năng tuyên truyền vận động hội viên nông dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Trong nội dung đối thoại, có 14 ý kiến hỏi về chính sách BHXH, BHYT và quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT… Các ý kiến đã được lãnh đạo sở Y tế, Bảo hiểm xã hội trả lời trực tiếp. Các đại biểu cơ bản đồng tình và nhất trí cao.

Cuộc đối thoại đã nâng cao nhận thức về quyền lợi, trách nhiệm tham gia BHXH, BHYT cho hội viên nông dân; tăng cường vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân các cấp trong việc tuyên truyền đến hội viên nông dân nâng cao nhận thức về BHXH và BHYT để tự giác tham gia. Qua đó, góp phần thực hiện thành công lộ trình thực hiện chính sách bảo hiểm y tế toàn dân./.

HỘI NÔNG DÂN HUYỆN YÊN DŨNG