GIẢI NGÂN NGUỒN VỐN QUỸ HTND VÀ TẬP HUẤN CHUYỂN GIAO KHKT

Lượt xem: 89

Thời gian thực hiện dự án là 24 tháng, bình quân mỗi hộ được vay từ 30-50 triệu đồng.Các hộ vay đã cam kết sử dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu quả; thực hiện tốt các nội dung trong hợp đồng đã ký kết với tổ chức Hội. Cùng ngày, các hộ vay vốn đã được tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về nuôi trồng thủy sản. Qua đó, đã trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản để ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Ảnh: Lớp tập huấn chuyển giao KHKT tại xã Liên Chung, huyện Tân Yên

BĐH QUỸ HTND TỈNH