Tập trung cao hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm

Lượt xem: 88

Đồng chí Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại kỳ họp.

…Để tạo đà thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm, giai đoạn 2016 – 2020, UBND tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016. Trong chỉ đạo điều hành 6 tháng cuối năm, ngoài thực hiện 10 nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong báo cáo, UBND tỉnh tập trung vào một số nhiệm vụ sau:

Một là, các cấp, các ngành trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm, xác định những ngành, lĩnh vực kết quả đạt thấp để tập trung chỉ đạo trong 6 tháng cuối năm, phấn đầu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2016 tạo đà cho những năm tiếp theo. Cụ thể, phải thực hiện đồng bộ các giải pháp:

Tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thủ tục giao đất, cho thuê đất; hỗ trợ tối đa nhà đầu tư trong công tác GPMB. Rà soát, kiểm tra tiến độ thực hiện của các dự án đầu tư, thu hồi các dự án vi phạm để tạo quỹ đất thu hút các dự án mới; tạo điều kiện nhà đầu tư tiếp cận đất đai, thông tin có liên quan…

Tiếp tục huy động đa dạng các nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội của tỉnh. Xây dựng danh mục dự án đầu tư theo hình thức PPP giai đoạn 2016-2020 để công bố, thu hút đầu tư.

Tập trung quản lý vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân các nguồn vốn. Hoàn thành các thủ tục để khởi công các dự án mới năm 2016 trong tháng 7-2016, công tác chuẩn bị đầu tư các dự án khởi công năm 2017.

Hai là, tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả chính quyền cấp cơ sở, nhất là trong điều kiện chúng ta mới tiến hành bầu cử và kiện toàn xong chính quyền cấp xã. Đây là bộ phận trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp, trực tiếp triển khai cụ thể hóa hầu hết các công việc và chỉ đạo của chính quyền cấp trên, trong đó có nhiều công việc hết sức phức tạp. Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ ít được đào tạo, tập huấn bồi dưỡng, thái độ, trách nhiệm của một bộ phận chưa cao, thường xuyên thay đổi vị trí, nhất là người đứng đầu; kỹ năng quản lý nhà nước, xử lý công việc còn hạn chế.

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy chính quyền ở cơ sở, trước hết cần tổ chức tập huấn kỹ năng nâng cao trình độ quản lý nhà nước cho người đứng đầu; quy định rõ trách nhiệm khi giao nhiệm vụ, coi đây là nhiệm vụ số 1. Chủ tịch UBND các huyện định kỳ hằng tháng phải tổ chức giao ban với chủ tịch UBND cấp xã và các ngành liên quan về một số vấn đề cần quan tâm, đồng thời chỉ rõ những nội dung chưa làm được hoặc còn bức xúc để kiểm điểm, đánh giá rút kinh nghiệm. Thực hiện tốt công tác thi đua – khen thưởng, kiên quyết xử lý những cán bộ có sai phạm hoặc lơ là trong thực thi công vụ.

Ba là, tập trung phát triển nông nghiệp, chỉ đạo sản xuất vụ mùa, mở rộng diện tích trồng rau an toàn, rau chế biến, nâng quy mô tổng đàn trong chăn nuôi, hoàn thành chuyển đổi các Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp; chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, phòng chống lụt bão. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về phát triển vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và xây dựng Quy hoạch vùng ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh. Kêu gọi, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao và ứng dụng, triển khai khoa học công nghệ vào sản xuất.

Bốn là, thực hiện quyết liệt một số dự án trọng tâm để tạo tiền đề cho phát triển trong những năm tới:

Đối với dự án Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử: UBND huyện Sơn Động, các sở: Xây dựng, Tài Nguyên và Môi trường tạo điều kiện để hoàn thành các thủ tục về đất đai, xây dựng; đôn đốc nhà đầu tư sớm hoàn thiện các hạng mục chính của dự án để khai hội vào đầu năm 2017.

Hoàn thành quy hoạch Trung tâm logistics quốc tế TP Bắc Giang, lựa chọn nhà đầu tư xứng tầm, xây dựng phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện ngay sau khi có nhà đầu tư đăng ký đầu tư.

Hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng khu Khu đô thị số 1 và số 2 phía Nam TP Bắc Giang. Đối với dự án xây dựng cầu Đồng Sơn và đường dẫn lên cầu theo hình thức đối tác công tư (PPP): Hoàn thành các thủ tục, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà đầu tư để khởi công trong năm 2016.

Năm là, tăng cường các giải pháp bảo vệ môi trường, nhất là giải quyết tình trạng ô nhiễm nguồn nước, không khí và xả rác thải bừa bãi ở khu vực nông thôn.

Phải làm chuyển biến nhận thức của đội ngũ cán bộ chủ chốt từ cơ sở đến huyện, tỉnh về bảo vệ môi trường nước. Sở Tài nguyên và Môi trường đầu tư hệ thống quản lý, giám sát quan trắc 24/24h; kiểm soát chặt chẽ DTM và hậu kiểm. Đầu tư hệ thống xử lý nước thải đồng bộ tại các khu, cụm công nghiệp. Thu hút đầu tư nhà máy nước sạch lấy nước từ Hồ Cấm Sơn và bảo vệ chất lượng nguồn nước hồ, bảo vệ rừng đầu nguồn; phân vùng hoạt động của các dự án nước sạch bảo đảm tránh chồng chéo.

Đối với các lò thủ công theo quy định phải xóa bỏ trước 31-12-2015 còn hoạt động, yêu cầu chủ lò phải chấm dứt trước tháng 9-2016; giao Sở Xây dựng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các huyện, thành phố và phối hợp xử lý nghiêm đối với các chủ lò tiếp tục hoạt động hoặc tự ý chuyển đổi sang công nghệ khác. Tỉnh làm việc với các tỉnh bạn để phối hợp xử lý ô nhiễm không khí do hoạt động nung đốt gạch tại các khu vực giáp ranh.

UBND tỉnh đã phê duyệt và ban hành Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2015-2020. Bên cạnh nhiều kết quả đạt được, tình trạng đổ rác thải không đúng nơi quy định ở các khu vực công cộng tiếp tục tái diễn, nhất là trên các kênh, mương thủy lợi diễn ra phổ biến, việc bố trí bãi tập kết rác thải còn khó khăn do không ai muốn để bãi rác ở khu vực thôn, xóm mình, mức phí thu thấp không đủ cho các tổ, đội vệ sinh nông thôn tự trang trải.

Để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh, trong thời gian tới UBND tỉnh tập trung chỉ đạo thu hút nhà máy xử lý rác thải, xây dựng quy hoạch, vận động nhân dân để xây dựng các bãi tập kết, lò đốt. Yêu cầu chính quyền các cấp phải chịu trách nhiệm xử lý rác thải trên địa bàn mình. Giao Sở Xây dựng, Sở Tài chính theo chức năng nhiệm vụ tham mưu xây dựng quy định đơn giá thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt và phí vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh; các địa phương phải tổ chức thu, đảm bảo kinh phí cho các tổ, đội, hợp tác xã thu gom, xử lý rác thải.

Yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường, thu gom, xử lý chất thải phát sinh trong hoạt động chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thuộc lĩnh vực quản lý; phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Hội Nông dân nghiên cứu khuyến khích các trang trại, hợp tác xã, doanh nghiệp ứng dụng các chế phẩm sinh học trong chăn nuôi, chăm bón cây trồng nhằm tăng năng suất và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Xử lý nghiêm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường.

Năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm, giai đoạn 2016-2020, có tính chất quan trọng tạo tiền đề cho những năm tiếp theo. Thời gian từ nay đến cuối năm không dài, nhiệm vụ còn lại là rất lớn. Phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, thời gian tới, UBND tỉnh rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của Tỉnh uỷ, sự hỗ trợ, giám sát của HĐND tỉnh, Uỷ ban MTTQ, các đoàn thể nhân dân tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh và cử tri trong tỉnh để giúp UBND tỉnh phấn đấu hoàn thành các mục tiêu năm 2016 và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm, giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết HĐND tỉnh khóa XVIII đề ra.

* Đầu đề do Báo Bắc Giang điện tử đặt.

http://baobacgiang.com.vn