Thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Lượt xem: 121

6. Huyện Tân Yên: Nhập xã Nhã Nam vào thị trấn Nhã Nam; nhập xã Cao Thượng vào thị trấn Cao Thượng. Sau sắp xếp, huyện Tân Yên có 22 ĐVHC cấp xã.

7. Huyện Yên Dũng: Nhập xã Tân An với thị trấn Tân Dân để thành lập thị trấn Tân An; nhập xã Thắng Cương và xã Nham Sơn vào thị trấn Neo để thành lập thị trấn Nham Biền. Sau sắp xếp, huyện Yên Dũng có 18 ĐVHC cấp xã.

8. Huyện Yên Thế: Nhập xã Bố Hạ vào thị trấn Bố Hạ; nhập xã Phồn Xương với thị trấn Cầu Gồ để thành lập thị trấn Phồn Xương. Sau sắp xếp, huyện Yên Thế có 19 ĐVHC cấp xã.

9. Huyện Việt Yên: Nhập xã Bích Sơn vào thị trấn Bích Động; nhập xã Hoàng Ninh vào thị trấn Nếnh. Sau sắp xếp, huyện Việt Yên có 17 ĐVHC cấp xã.

HĐND tỉnh giao cho UBND tỉnh hoàn thiện hồ sơ sắp xếp ĐVHC cấp xã của tỉnh Bắc Giang trình Chính phủ theo quy định.

Nguồn: baobacgiang.com.vn