Các đồng chí lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang qua các thời kỳ

Lượt xem: 143

1. Đ/c Cao Đàm – Tỉnh ủy viên, Bí thư HND Cứu quốc tỉnh Bắc Giang từ tháng 2 đến tháng 7 năm 1949.

2. Đ/c Minh Sơn – Tỉnh ủy viên, Bí thư HND Cứu quốc tỉnh Bắc Giang từ tháng 8-1945 đến tháng 5-1950.

3. Đ/c Tống Hồng Xạ – Tỉnh ủy viên, Bí thư HND Cứu quốc tỉnh Bắc Giang từ tháng 5 đến tháng 12-1950.

4. Đ/c Lê Thành Vân – Tỉnh ủy viên, Bí thư HND Cứu quốc tỉnh Bắc Giang từ tháng 1/1951 đến tháng 12/1958.

5. Đ/c Mai Thanh Sơn – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHND tập thể tỉnh Hà Bắc từ tháng 12/1976 đến 5/1979.

6. Đ/c Nguyễn Ngọc Thức – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHND tập thể tỉnh Hà Bắc từ tháng 5/1979 đến tháng 12/1984.

7. Đ/c Nguyễn Văn Nghĩa – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHND tập thể tỉnh Hà Bắc từ tháng 8/1987 đến tháng 1/1989.

8. Đ/c Trần Ngọc Ninh – Chủ tịch Hội LHND tập thể tỉnh Hà Bắc từ tháng 1/1984 đến tháng 8/1987 và Chủ tịch HND tỉnh từ tháng 1/1989 đến tháng 1/1990.

9. Đ/c Nguyễn Minh Hứa – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch HND tỉnh Hà Bắc từ tháng 1/1990 đến tháng 12/1996 và làm Chủ tịch HND tỉnh Bắc Giang từ tháng 1 năm 1997 đến tháng 4/2003.

10. Đ/c Nguyễn Thị Mơ – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch HND tỉnh Bắc Giang từ tháng 4/2003 đến tháng 7/2008.

11. Đ/c Dương Thị Hòa – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch HND tỉnh Bắc Giang từ tháng 7/2008 đến tháng 6/2010.

12. Đ/c Leo Thị Lịch Tỉnh ủy viên, Chủ tịch HND tỉnh Bắc Giang từ tháng 6/2010 đến 10/2018.

13. Đ/c Bùi Thế Chung – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch HND tỉnh Bắc Giang từ tháng 10/2018 đến 10/2019.

14. Đ/c Nguyễn Văn Thi – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch HND tỉnh Bắc Giang từ tháng 10/2019 đến nay