Năm 2024, Bắc Giang tiếp tục triển khai phát triển trồng mới 19 ha cây Ba kích tím tại Sơn Động

Lượt xem: 340
Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phát triển vùng Ba kích tím hàng hóa tại huyện Sơn Động giai đoạn 2022 -2026” năm 2024.
Phát triển cây ba kích tại huyện Sơn Động.

Mục đích của kế hoạch nhằm tiếp tục thực hiện Đề án “Phát triển vùng Ba kích tím hàng hóa tại huyện Sơn Động giai đoạn 2022 – 2026”, vận động nông dân chuyển đổi từ trồng rừng hiệu quả kinh tế thấp sang trồng cây ba kích phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu, có giá trị kinh tế cao, hình thành vùng trồng cây ba kích tập trung, mang lại giá trị kinh tế cao. Đồng thời, thông qua thực hiện Đề án nhằm tiếp tục khích lệ ý chí, nghị lực vươn lên thoát đói nghèo, khát vọng làm giàu, ý chí dám nghĩ, dám làm của những người nông dân vùng cao.

Năm 2024, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục triển khai phát triển trồng mới 19 ha cây Ba kích tím tại các xã: Hữu Sản, Dương Hưu, Vân Sơn, Yên Định, Tuấn Đạo, Long Sơn, Thanh Luận và thị trấn Tây Yên Tử của huyện Sơn Động

Các hộ tham gia trồng cây Ba kích tím tại các xã được chọn sẽ được Hội Nông dân tỉnh thực hiện hỗ trợ theo Nghị quyết số 45/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh về việc ban hành quy định nội dung chi và mức chi hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025. Trong đó, hỗ trợ một lần 70% chi phí mua giống, phân bón theo định mức kỹ thuật.

Để triển khai thực hiện tốt Kế hoạch, Hội Nông dân tỉnh phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về pháp triển vùng dược liệu, các chính sách có liên quan để phát triển cây dược liệu hàng hóa tạo sự đồng thuận, thống nhất cao thực hiện nhiệm vụ của Đề án.

Đồng thời chỉ đạo Hội Nông dân huyện Sơn Động tuyên truyền về lợi ích của Đề án đến toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân trong vùng triển khai thực hiện đề án; rà soát, thống kê nhu cầu của các hộ; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể theo dõi, hướng dẫn, giám sát các chủ thể tham gia thực hiện Đề án.

* Xem chi tiết Kế hoạch tại đây./.

Theo bacgiang.gov.vn