HỘI NÔNG DÂN TỈNH TẬP HUẤN NÂNG CAO NHẬN THỨC, KIẾN THỨC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Lượt xem: 111

Hình ảnh lớp tập huấn

Thông qua lớp tập huấn, các học viên được đồng chí Nguyễn Văn Nguồn – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh truyền đạt những nội dung như: phổ biến các văn bản của Đảng, Nhà nước, TW Hội Nông dân Việt Nam về công tác bảo vệ môi trường nông thôn và ứng phó với biến đổi khí hậu; hướng dẫn phân loại, xử lý chất thải, nước thải trong sinh hoạt; thành lập tổ đội thu gom, xử lý, phân loại rác thải; vai trò của Hội Nông dân bảo vệ môi trường nông thôn trong xây dựng nông thôn mới… Từ đó, trang bị những kỹ năng, nghiệp vụ cần thiết cho đội ngũ cán bộ, hội viên nông dân; xây dựng đội ngũ cán bộ, hội viên là những tuyên truyền viên nòng cốt trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng môi trường nông thôn “xanh, sạch, đẹp và bền vững”./.

Ban Tổ chức – Kiểm tra