Phát biểu của đồng chí Nông Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVII.

Lượt xem: 86

Đồng chí Nông Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVII

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội khoá XIII,

Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh khoá XVII,

Thưa toàn thể các đồng chí!

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, tôi xin gửi lời chào trân trọng và lời chúc tốt đẹp nhất đến các vị đại biểu và toàn thể các đồng chí. Chúc kỳ họp lần thứ 3, HĐND tỉnh khoá XVII thu được nhiều kết quả tốt đẹp.

Thưa các vị đại biểu, các đồng chí!

Năm 2011 là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp. Với sự nỗ lực cố gắng, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, chúng ta đã vượt qua những khó khăn thách thức, đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế – xã hội năm 2011 cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) cao hơn năm 2010. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Trong bối cảnh giá cả vật tư đầu vào thiết yếu tăng mạnh, lãi suất tín dụng ở mức cao và phải thực hiện các biện pháp thắt chặt tín dụng, cắt giảm chi tiêu công song thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, huy động các nguồn lực cho phát triển vẫn đạt khá. Sản xuất nông nghiệp được mùa toàn diện, tạo sự ổn định để phát triển bền vững. Lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao, thông tin, truyền thông tiếp tục có nhiều tiến bộ. Đời sống nhân dân được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm. Phong trào xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực và đạt được kết quả bước đầu. Quốc phòng, an ninh được bảo đảm, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Cấp uỷ các cấp nhìn chung duy trì thực hiện tốt quy chế làm việc, các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cấp uỷ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền từng bước chuyển từ quản lý sang phục vụ, trong đó đề cao trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; đồng thời phát huy tính tự chủ, sáng tạo của cấp dưới trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công, phân cấp. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội phát huy tốt vai trò vận động, tập hợp quần chúng; tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hội viên, đoàn viên về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương.

Cuộc bầu cử Quốc hội khoá XIII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011- 2016 thành công tốt đẹp. Ngay sau thành công của cuộc bầu cử, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, cấp uỷ các cấp đã lãnh đạo kiện toàn cơ quan Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011- 2016 và lãnh đạo bộ máy đi vào hoạt động nền nếp, hiệu quả.

Kết quả đạt được trên tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội tạo tiền đề quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2012 và những năm tiếp theo.

Thưa các vị đại biểu, các đồng chí!

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn những khuyết điểm, hạn chế. Đó là: Việc xây dựng kế hoạch chưa sát với thực tế, nên không đạt được mục tiêu đề ra hoặc đề ra mục tiêu thấp hơn thực tế, không tạo được động lực phấn đấu trong thực hiện mục tiêu kế hoạch đề ra của năm. Quá trình triển khai các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh có lúc, có nơi chưa gắn với tình hình thực tế ở địa phương, cơ quan, đơn vị, còn biểu hiện sao chép, chủ quan, duy ý chí.

Trong các chỉ tiêu về phát triển kinh tế – xã hội năm 2011, có chỉ tiêu chưa hoàn thành. Tiến độ triển khai thực hiện nhiều dự án lớn trên địa bàn tỉnh chậm. Quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực, nhất là về đất đai, tài nguyên, khoáng sản yếu. Sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp chưa ổn định. Đình công, lãn công sai luật của công nhân, nhất là ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã tác động xấu đến môi trường thu hút đầu tư phát triển công nghiệp của tỉnh. Đời sống nhân dân, nhất là người nghèo, đối tượng chính sách xã hội, người lao động có thu nhập thấp và đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn. Tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cử quyền, buông lỏng quản lý vẫn còn xảy ra. Tai tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình trong cán bộ, đảng viên ở nhiều nơi chưa nghiêm. Hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội còn biểu hiện hành chính. Năng lực, trình độ, tính tiền phong, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức yếu; kỷ cương, kỷ luật hành chính chưa nghiêm. Một số vụ việc xử lý thiếu kiên quyết, dứt điểm nên chưa có sức thuyết phục, giáo dục, răn đe… Những khuyết điểm hạn chế nêu trên cần sớm rút kinh nghiệm, tìm ra biện pháp khắc phục, tạo động lực thúc đẩy hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2012.

Thưa các vị đại biểu, các đồng chí

Năm 2012 là năm thứ 2 triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm (2011- 2015). Mục tiêu tổng quát năm 2012 được Trung ương xác định: “Ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng ở mức hợp lý gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; bảo đảm phúc lợi xã hội và an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế”.

Trên cơ sở quan điểm mục tiêu tổng quát lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ định hướng quan điểm lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2012 của tỉnh là: Tiếp tục huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển, cơ cấu lại vốn đầu tư, đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong triển khai thực hiện phải tìm ra hệ thống giải pháp để huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội để thực hiện kế hoạch năm 2012. Từ quan điểm định hướng đó, tôi đề nghị:

Thứ nhất, Kỳ họp này là kỳ họp cuối năm bàn và quyết định các nội dung quan trọng của năm 2012. Trên cơ sở đánh giá kết quả ước thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2011, Hội đồng nhân dân tỉnh cần bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết của Tỉnh uỷ về các chương trình phát triển kinh tế – xã hội trọng tâm giai đoạn 2011 – 2015 và xây dựng nông thôn mới để bàn, quyết định mục tiêu nhiệm vụ năm 2012 theo hướng phấn đấu đạt cao hơn so với ước thực hiện năm 2011, nhất là chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách và các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Sau kỳ họp này, Uỷ ban nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương cần sớm xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả ngay từ đầu năm các nghị quyết mà Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, nhất là nghị quyết về phát triển kinh tế – xã hội năm 2012; đề cao trách nhiệm trước nhân dân trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; đẩy mạnh công tác tư tưởng, tuyên truyền để thống nhất nhận thức, nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2012, thúc đẩy hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011- 2015.

Thứ hai, Hội đồng nhân dân tỉnh là cơ quan quyền lực cao nhất ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Do vậy, trong suốt quá trình hoạt động phải luôn nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, bảo đảm thực hiện tốt chức năng quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng về phát triển kinh tế- xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Đồng thời tăng cường hoạt động giám sát việc tuân theo pháp luật của các cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội trên địa bàn. Ngoài ra, nên tiến hành hoạt động thị sát để kịp thời phát hiện những khiếm khuyết trong công tác quản lý, điều hành của các cơ quan Nhà nước, giúp cơ quan điều chỉnh hoạt động theo hướng tích cực, phục vụ nhân dân. Phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị- xã hội tổ chức tốt hoạt động tiếp xúc cử tri; đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp.

Thứ ba, UBND tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực quản lý, điều hành, xác định, lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, cùng với các giải pháp cụ thể tạo bước đột phá để chỉ đạo thực hiện. Phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương, người đứng đầu trong xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2012. Trong đó lưu ý:

– Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế: Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phục vụ phát triển kinh tế – xã hội. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp triển khai thực hiện dự án. Đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển công nghiệp theo cả chiều rộng và chiều sâu, ưu tiên thu hút các dự án sản xuất công nghệ hiện đại, các nhà đầu tư có tiềm lực về vốn, các dự án có giá trị gia tăng cao, ít gây ô nhiễm môi trường và có khả năng đóng góp lớn cho ngân sách của tỉnh. Trước mắt, tập trung tháo gỡ khó khăn về vốn, lao động và thị trường, giúp doanh nghiệp ổn định và tiếp tục phát triển sản xuất kinh doanh.

Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng cơ bản, chỉ khởi công các dự án khi nguồn vốn được bảo đảm; không phê duyệt, khởi công dự án mới khi chưa có nguồn vốn và chưa cấp bách để tập trung vốn bổ sung cho các dự án trọng điểm, các dự án có khả năng hoàn thành trong năm 2012. Thực hiện nghiêm việc quản lý chất lượng, quy trình xây dựng cơ bản, trong đó quan tâm triển khai công tác giám sát cộng đồng.

Chỉ đạo, điều hành quyết liệt, xây dựng kế hoạch sát với thực tế nhằm khai thác tốt các nguồn thu trên tinh thần tăng thu và tận thu cho nguồn ngân sách. Trong năm 2012 phải có biện pháp khắc phục ngay tình trạng nợ đọng ngân sách và nợ vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Điều hành chi ngân sách địa phương công khai, minh bạch theo các quy định của pháp luật và các chính sách, chế độ hiện hành. Ưu tiên tăng đầu tư cho con người, cải cách tiền lương, các chính sách an sinh xã hội.

Đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hoá gắn với xây dựng nông thôn mới. Chú trọng, khuyến khích phát triển công nghiệp chế biến nông sản. Nâng cao chất lượng sản phẩm nông sản gắn với thị trường tiêu thụ trong nước, đồng thời đẩy mạnh xuất khẩu ra thị trường nước ngoài, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực.

Tăng cường quản lý đất đai. Sử dụng tiết kiệm đất đai, nghiêm cấm việc bán đất, cấp đất sai mục đích sử dụng, không theo quy hoạch. Ngăn chặn và xử lý kiên quyết, dứt điểm tình trạng khai thác trái phép tài nguyên khoáng sản. Không cấp phép mới đối với các dự án đầu tư thăm dò khai thác khoáng sản. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội về bảo vệ môi trường, tài nguyên khoáng sản. Tập trung giải quyết, xử lý tốt các vấn đề về môi trường ở các làng nghề, khu công nghiệp.

– Về văn hoá xã hội: Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hoá – xã hội. Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo ở tất cả các bậc học, ngành học. Đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục đào tạo và dạy nghề, tạo việc làm, thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững và bảo đảm các chính sách an sinh xã hội. Nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân.

– Đối với lĩnh vực hành chính, nội chính: Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền các cấp, trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại của công dân ngay từ cơ sở, không để vượt cấp, kéo dài. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, làm nòng cốt thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn âm mưu chống phá, gây rối của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta.

Thứ tư, Ngay sau kỳ họp này, các tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri để báo cáo kết quả kỳ họp; kết quả giải quyết những ý kiến kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 3. Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phải luôn nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm trước cử tri và nhân dân toàn tỉnh. Từ đó liên hệ chặt chẽ, thường xuyên để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với Hội đồng nhân dân tỉnh, các cơ quan liên quan; giám sát chặt chẽ việc giải quyết các kiến nghị của cử tri để bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Thứ năm, Các cấp uỷ, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh tập trung cao lãnh đạo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2011 và triển khai có hiệu quả nhiệm vụ năm 2012 ngay từ đầu năm. Trên cơ sở định hướng lớn của Trung ương, của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, các cấp uỷ, tổ chức đảng cần chủ động, sáng tạo, cụ thể hoá thành nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức mình tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện trong từng thời gian, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung của cả tỉnh năm 2012.

Thứ sáu, đề nghị mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, công tác bảo đảm quốc phòng an ninh, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận của xã hội trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ đề ra.

Thưa các vị đại biểu, các đồng chí!

Nhiệm vụ đặt ra cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh năm 2012 là rất nặng nề, có ý nghĩa quan trọng quyết định đến việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra.

Với ý nghĩa đó, tôi kêu gọi các cấp uỷ đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đoàn kết, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2012 ngay từ những tháng đầu, quý đầu của năm 2012.

Chúc các vị đại biểu và toàn thể các đồng chí luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành đạt. Chúc kỳ họp thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Bacgiang.gov.vn