Tập huấn kiến thức an toàn vệ sinh lao động.

Lượt xem: 91

Các học viên được truyền đạt những nội dung cơ bản về cách sử dụng máy móc và hoá chất trong sản xuất nông nghiệp; các giải pháp trong việc quản lý, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ cỏ… gắn với việc bảo đảm vệ sinh môi trường nông thôn. Các viên cũng được trang bị các kỹ năng truyền thông về thực hiện an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường nông thôn.

Nguyễn Văn Nhật