Việt Yên; Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ chi hội

Lượt xem: 83

Sau 3 ngày tập huấn, các học viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về giai cấp nông dân, về vai trò của Đảng cộng sản Việt Nam – nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam; hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay; những kiến thức về xây dựng công tác Hội vững mạnh, kỹ năng điều hành hoạt động Hội và phong trào nông dân, phương pháp nắm bắt thông tin, tâm tư nguyện vọng của hội viên nông dân…Thông qua lớp tập huấn, các học viên còn được giao lưu, trao đổi, phổ biến những cách làm tốt, kinh nghiệm hay trong công tác chỉ đạo, điều hành các hoạt động của hội và phong trào nông dân ở cơ sở…

Tạ Thị Thu Hà

HND huyện Việt Yên