Kết quả bước đầu sau 2 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của BCH TW của Đảng (khoá X) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn của các cấp hội nông dân tỉnh Bắc Giang.

Lượt xem: 115

Nghị quyết đã đề ra nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tập trung giải quyết đồng bộ các vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Đặc biệt quá trình CNH-HĐH đất nước, Đảng ta luôn đặt nông nghiệp, nông dân, nông thôn ở vị trí chiến lược quan trọng, coi đó là cơ sở và lực lượng để phát triển kinh tế – xã hội bền vững, ổn định chính trị, đảm bảo an ninh, quốc phòng, giữ gìn phát huy bản sắc văn hoá dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái. Trong mối quan hệ mật thiết nông nghiệp, nông dân và nông thôn thì nông dân là chủ thể của quá trình phát triển và giữ vai trò làm chủ nông thôn mới… Chính vì vậy Nghị quyết về “tam nông” đã tạo luồng sinh khí mới cho giai cấp nông dân và các cấp Hội Nông dân Việt Nam.

Sau khi có Nghị quyết của Trung ương Đảng; Tỉnh uỷ Bắc Giang xây dựng chương trình hành động số 47-Ctr/TU ngày 03/10/2008 để thực hiện Nghị quyết; UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch số 06-KH/UBND về thực hiện chương trình hành động của Tỉnh uỷ Bắc Giang. Kế hoạch đã đề ra mục tiêu cụ thể đến năm 2010 và tiếp đến 2020, theo đó tốc độ tăng trưởng nông, lâm nghiệp, thuỷ sản tăng bình quân 3,5%/năm; nâng mức thu nhập của nông dân gấp 2,5 đến 3 lần so với hiện nay, lao động nông thôn qua đào tạo đạt 50-60%; số xã đạt chuẩn nông thôn mới trên 50%… đồng thời kế hoạch đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

Trên cơ sở chương trình hành động của Tỉnh uỷ và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh xây dựng Kế hoạch số 18-KH/HND ngày 20/11/2008 về thực hiện Chương trình hành động số 47-CTr/TU của Tỉnh uỷ; Kế hoạch đã nêu rõ tình hình thực trạng nông nghiệp, nông dân, nông thôn tỉnh ta, những khó khăn, bức xúc… từ đó xây dựng mục tiêu cụ thể đến năm 2010 và 2020, trong đó các cấp Hội quan tâm đặc biệt tới việc: Hỗ trợ nông dân học nghề nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và giải quyết việc làm cho lao động khu vực nông thôn; hỗ trợ phát triển kinh tế trang trại nhằm đẩy nhanh thực hiện chương trình sản xuất nông nghiệp hàng hoá, góp phần thực hiện CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn; tăng cường công tác khuyến công đưa nhanh cơ giới hoá vào một số khâu trong sản xuất nông nghiệp, từng bước đưa công nghiệp chế biến nông sản về nông thôn để nâng cao chất lượng và mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản hàng hoá; tăng cường thực hiện liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản hàng hoá; tập trung đẩy mạnh 3 phong trào thi đua của Hội gắn với kiện toàn, củng cố xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, toàn diện…

Kết quả sau 2 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X). Các cấp Hội đã đạt được kết quả bước đầu đó là: Chỉ đạo các cấp Hội quán triệt, triển khai đồng bộ tinh thần nội dung Nghị quyết những chủ trương, giải pháp cần tập trung chỉ đạo thực hiện đến toàn thể cán bộ, hội viên và nông dân trong toàn tỉnh, tạo sự nhất trí cao về nhận thức và hành động, gắn triển khai học tập nghị quyết với chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX) về CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn; bằng nhiều hình thức tuyên truyền học tập đa dạng phong phú. Đến nay đã có 100% cán bộ, hội viên và nông dân trong tỉnh được học tập nghị quyết, tổ chức trên 8000 buổi tuyên truyền cho gần 460 ngàn lượt hội viên nông dân; phối hợp với Sở Khoa học & Công nghệ; Sở Nông nghiệp & PTNT tổ chức hội thảo “nâng cao vai trò của Hội Nông dân tham gia phát triển nông nghiệp, nông thôn và tăng thu nhập cho nông dân”; phát động cuộc thi “sáng tạo kỹ thuật nhà nông lần thứ 3”. Chỉ đạo các cấp Hội tuyên truyền vận động hội viên nông dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp đồng thời phát triển mạnh công nghiệp và dịch vụ nông thôn, chỉ đạo xây dựng trên 1.500 mô hình điểm về sản xuất nông nghiệp hàng hoá, rau chế biến, nuôi con đặc sản; mô hình canh tác nông nghiệp hữu cơ; mô hình “3 giảm, 3 tăng”; mô hình phát triển nấm ăn và nấm dược liệu… vận động nông dân tích cực đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, ứng dụng khoa học kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng giá trị sản phẩm nông nghiệp; phối hợp tổ chức 9.140 lớp chuyển giao KHKT cho trên 496.200 lượt nông dân, trên 200 cuộc hội thảo trình diễn các mô hình, đặc biệt trú trọng quan tâm tới kỹ thuật nuôi con đặc sản, trồng các loại cây chất lượng cao, ứng dụng chế phẩm sinh học vào sản xuất, chăn nuôi và bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, các cấp hội đã tích cực tổ chức các hoạt động dịch vụ, dạy nghề, tư vấn hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống như: phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT, Ngân hàng chính sách xã hội tạo điều kiện cho trên 100.000 lượt hộ vay trên 1.477 tỷ đồng; cung ứng trên 60.000 tấn phân bón theo phương thức trả chậm, trên 100 máy nông nghiệp theo chính sách hỗ trợ lãi suất của Chính phủ; phối hợp mở hàng trăm lớp dạy nghề, hàng ngàn buổi tư vấn giới thiệu việc làm cho trên 10.000 lượt người, sau 2 năm đã có trên 8.000 lao động có việc làm trong nước và trên 2000 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, trên 10.000 nông dân được học nghề ngắn hạn. Những kết quả trên đã góp phần nâng cao số lượng các mô hình kinh tế hộ, kinh tế tập thể, kinh tế trang trại, xuất hiện nhiều mô hình sản xuất kinh doanh dịch vụ tổng hợp, các ngành nghề phát triển trên địa bàn nông thôn, đến nay toàn tỉnh đã có trên 5.500 trang trại, trên 28.000 hộ có thu nhập trên 50 triệu đồng/năm, 101.200 hộ đạt danh hiệu hộ SXKD giỏi 4 cấp, tăng 15.400 hộ so với năm 2008. Phong trào xây dựng nông thôn mới, bảo đảm quốc phòng an ninh được nông dân quan tâm chăm lo, kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội ở nông thôn được tăng cường, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc mới; cơ sở hạ tầng về thuỷ lợi, giao thông, y tế, giáo dục, bưu chính viễn thông và các công trình văn hoá xã hội khác được đầu tư cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới nay đã và đang phát huy tác dụng.

Phải khẳng định rằng sau 2 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Cán bộ, hội viên và giai cấp nông dân đã đoàn kết nêu cao tinh thần tự lực, tự cường thi đua vượt khó, vươn lên tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn và nâng cao đời sống nông dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị – xã hội ở nông thôn trên địa bàn tỉnh. Vai trò, vị trí của tổ chức Hội Nông dân được nâng cao.

Nguyễn Quang Nông

Phó Chủ tịch HDN tỉnh