Hội Nông dân tỉnh tổng kết 5 năm thực hiện NQLT số 05/2006/NQLT-HND-BNN giữa Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và PTNT tại tỉnh Bắc Giang

Lượt xem: 86

5 năm qua, hai ngành đã phối hợp tổ chức tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, thực hiện các chương trình, dự án về phát triển nông nghiệp, nông thôn; xây dựng các mô hình để chuyển giao khoa học kỹ thuật và hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất. Kết quả, đã tổ chức 12.922 lớp chuyển giao KHKT cho 851.391 lượt hội viên, nông dân; xây dựng 1.426 mô hình trình diễn, trong đó có 814 mô hình trồng trọt, 312 mô hình chăn nuôi, 300 mô hình thuỷ sản với tổng số 28.600 hộ tham gia. Phối hợp thực hiện có hiệu quả các Đề án hỗ trợ sản xuất nông nghiệp hàng hóa giai đoạn 2006-2010; các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh, vv…Các hoạt động đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần đưa 28.924 hộ nông dân đạt thu nhập trên 50 triệu đồng/năm, đồng thời có trên 55.000 ha cho thu nhập trên 50 triệu đồng/ha/năm. Năm 2009 đã có 100.928 hộ đạt danh hiệu hộ SXKD giỏi, tăng 15.428 hộ so với năm 2006…

Trên cơ sở kết quả đạt được, 2 ngành tiếp tục ký Nghị quyết liên tịch về việc hỗ trợ nông dân phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2015 gồm 6 nội dung trọng tâm, đó là: đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông thôn; đẩy mạnh ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ mới vào sản xuất, thúc đẩy phong trào xây dựng cánh đồng thu nhập cao, mô hình trang trại, hộ gia đình SXKD đạt hiệu quả kinh tế cao ở nhiều vùng, nhiều địa phương trong tỉnh; phối hợp xây dựng, triển khai định hướng về phát triển nông nghiệp, nông thôn, chương trình, dự án do ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn quản lý và các dự án có liên quan; phối hợp tổ chức các phong trào thi đua hành động cách mạng trong nông dân, tôn vinh, khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phát triển nông nghiệp, nông thôn và công tác Hội; phối hợp chỉ đạo xây dựng nông thôn mới theo hướng văn minh, tiến bộ, hiện đại; nâng cao trình độ cho nông dân và cán bộ Hội Nông dân Việt Nam; phối hợp, tạo điều kiện để phát triển hội viên, mạng lưới kỹ thuật viên, xây dựng Hội Nông dân là trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân.

Phan Thị Thu Hiền

Ban KTXH