Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết Đại Hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVIII

Lượt xem: 98

Đồng chí Nguyễn Quang Nông – Phó chủ tịch HND tỉnh giảng bài lớp tập hun

Tại Hội nghị, được đồng chí Nguyễn Quang Nông – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh truyền đạt những nội dung cơ bản, quan trọng và những quan điểm mục tiêu lớn, những chỉ tiêu cụ thể được nêu trong nghị quyết. Đồng thời minh họa sâu sắc một số nhiệm vụ mang tính đột phá của Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020; đặc biệt là Chương trình số 46 – CTr/HNDT ngày 16/02/2016 của Hội Nông dân tỉnh về thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; Qua đó đề nghị các đồng chí tham dự hội nghị tuyên tryền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp trong Nghị quyết, từ đó vận dụng vào thực tiễn của địa phương, đề ra các nhiệm vụ và biện pháp cụ thể, sát thực, tổ chức thực hiện làm cho Nghị quyết của Đảng thực sự đi vào cuộc sống.

Ban Tổ chức