HỘI NÔNG DÂN HUYỆN SƠN ĐỘNG SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM, TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017

Lượt xem: 83

Trong 6 tháng đầu năm, Hội Nông dân huyện đã nghiêm túc triển khai các văn bản chỉ đạo của Hội Nông dân tỉnh. Trong đó, tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Công văn số 335-CV/HU về việc thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng ( Khóa XII) về lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp; phát động và giao chỉ tiêu thi đua đến chi hội; đăng ký các nhiệm vụ trọng tâm với Ban Thường vụ Huyện ủy và Đảng ủy cơ sở; củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội,… Các hoạt động, dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ cho nông dân được các cấp hội làm khá tốt như: cung ứng phân bón theo phương thức trả chậm; duy trì 121 tổ tiết kiệm và vay vốn với dư nợ trên 120 tỷ đồng; quản lý 131 tổ với tổng dư nợ 202 tỷ đồng cho 5.309 lượt hội viên vay phát triển sản xuất theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ; phối hợp tổ chức 75 lớp chuyển giao KHKT cho 3.745 lượt hội viên nông dân; phối hợp Trung tâm dạy nghề Xương Giang tổ chức 05 lớp dạy nghề sửa chữa máy nổ, điện dân dụng cho 155 cán bộ, hội viên; chỉ đạo các cơ sở triển khai đăng ký 3.400 hộ nông dân SXKD giỏi các cấp… Ngoài ra, Hội Nông dân huyện chỉ đạo 100% các cơ sở và chi hội hưởng ứng Ngày môi trường thế giới (5/6), kết quả đã có 8.600 cán bộ, hội viên tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường nông thôn, vệ sinh trụ sở làm việc, treo khẩu hiệu tuyên truyên về bảo vệ môi trường…

6 tháng cuối năm, các cấp Hội Nông dân trong huyện tập trung tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng và các văn bản của cấp ủy về việc lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 61của Ban Bí thư, Quyết định số 673 của Thủ tướng Chính phủ; rà soát lại các chỉ tiêu, phấn đấu thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2017. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tham gia tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chủ động nắm bắt kịp thời những diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội của cán bộ, hội viên phản ánh với cấp ủy, chính quyền có hướng giải quyết./.

Dương Hồng Chương – HND tỉnh