Chính sách – pháp luật

Thông tư số: 13/2019/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.
Thông tư số: 13/2019/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.
Trường hợp Chủ dự án không có điều kiện tự trồng rừng thay thế thì thực hiện nghĩa vụ trồng rừng thay thế bằng hình thức nộp tiền vào Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng để tổ chức trồng rừng theo quy định. Trường hợp Chủ dự án tự trồng rừng thay thế nhưng còn thiếu so với...
Thông tư số: 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
Thông tư số: 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
2- Về nguyên tắc đăng ký (Điều 5) Khi thực hiện đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đối tượng phải tuân thủ theo những nguyên tắc: Khi người yêu cầu đăng ký thì Văn phòng đăng ký đất đai chỉ thực hiện đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài...
Quyết định số: 1173/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh Bắc Giang về mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Quyết định số: 1173/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh Bắc Giang về mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
1- Mức hỗ trợ kinh phí cho các hộ chăn nuôi có lợn buộc phải tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn Châu Phi từ ngày có phát sinh dịch bệnh trên đàn lợn đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2019. + Đối với lợn con, lợn thịt các loại: Hỗ trợ 25.000 đồng/kg lợn hơi; + Đối...
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2019
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2019
Quy định mới về giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu cung cấp dịch vụ công Nghị định 32/2019/NĐ-CP ban hành ngày 10/04/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sảm phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên có hiệu...
Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi
Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi
Ảnh minh họa Mục tiêu của Kế hoạch nhằm xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành luật, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả; tuyên...
Nội dung Nghị định số: 109/2018/NĐ-CP, ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về nông nghiệp hữu cơ
Nội dung Nghị định số: 109/2018/NĐ-CP, ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về nông nghiệp hữu cơ
Nghị định này quy định về sản xuất, chứng nhận, ghi nhãn, lô gô, truy xuất nguồn gốc, kinh doanh, kiểm tra nhà nước sản phẩm nông nghiệp hữu cơ trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản và chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Sản...
Một số nội dung Nghị định số: 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
Một số nội dung Nghị định số: 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
Đối tượng áp dụng: Nông dân, chủ trang trại, người được ủy quyền đối với hộ nông dân, tổ hợp tác (sau đây gọi chung là nông dân); Cá nhân, người được ủy quyền đối với nhóm cá nhân, hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh (sau đây gọi chung là cá nhân); Hợp tác xã, liên hiệp...