Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Những tượng đài Hồ Chí Minh độc đáo trên xứ sở Bạch Dương
Những tượng đài Hồ Chí Minh độc đáo trên xứ sở Bạch Dương
Đặc biệt, ở xứ sở bạch dương có 4 tượng đài vinh danh nhà lãnh đạo cách mạng Việt Nam, người bạn lớn của nhân dân Nga. Tượng đài Hồ Chí Minh đầu tiên tại nước Nga được dựng ngày 18/5/1990, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Người, tại quảng trường Hồ Chí Minh ở quận...
Đọc
Đọc "Nhật ký trong tù", học cách vượt khó của Bác Hồ
Bác Hồ đi công tác tại chiến khu Việt Bắc. Ảnh tư liệu. Tuy nhiên, trong chiều sâu hình thành nếp sống xã hội hay nhân cách con người hôm nay, tác động của cuộc vận động này chưa nổi rõ. Bởi lẽ muốn học theo một gương sống không thể ồ ạt phát động là xong mà...
Sức sống của Chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời đại mới
Sức sống của Chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời đại mới
Bất chấp mọi công kích, bôi nhọ, phê phán, chủ nghĩa Mác - Lênin vẫn vững vàng và phát huy vai trò trong thời đại mới. Càng trải qua khó khăn, chủ nghĩa Mác - Lênin càng chứng tỏtính sáng tạo, tính thực tiễn cùng những giá trị tự thân. Lịch sử chứng kiến nhiều trào lưu tư tưởng...
Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh
giữa nhân dân ta và nhân dân các nước bạn, nhân dân châu Á, nhân dân nước Pháp và nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới"1. Như vậy, đại đoàn kết dân tộc cũng tức là đại đoàn kết toàn dân, nghĩa là tập hợp mọi người dân vào một khối thống nhất giữa ý chí và hành...
Chuyên đề:   HỌC TẬP VÀ LÀM THEO PHONG CÁCH ỨNG XỬ CỦA HỒ CHÍ MINH; GẮN VỚI NHỮNG BIỂU HIỆN SUY THOÁI VỀ TƯ TƯỞNG, CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG, TỰ DIỄN BIẾN, TỰ CHUYỂN HÓA, ĐƯỢC NÊU TRONG NQTW4( KHÓA XII)
Chuyên đề: HỌC TẬP VÀ LÀM THEO PHONG CÁCH ỨNG XỬ CỦA HỒ CHÍ MINH; GẮN VỚI NHỮNG BIỂU HIỆN SUY THOÁI VỀ TƯ TƯỞNG, CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG, TỰ DIỄN BIẾN, TỰ CHUYỂN HÓA, ĐƯỢC NÊU TRONG NQTW4( KHÓA XII)
II. TƯ TƯỞNG, TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ PHONG CÁCH ỨNG XỬ; THÀNH TÂM, THẬT LÒNG, TÔN TRỌNG, QUÝ MẾN MỌI NGƯỜI, KHOAN DUNG, TỰ MÌNH ĐỐI VỚI BẢN THÂN... 1. Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách ứng xử; thành tâm, thật lòng Thành tâm, thật lòng là điểm nổi...
Góp phần tìm hiểu rõ hơn về hành trình lịch sử tìm đường cứu nước mang tầm thời đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Góp phần tìm hiểu rõ hơn về hành trình lịch sử tìm đường cứu nước mang tầm thời đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Có thể nói rằng, cuộc hành trình khảo sát đầy gian khổ, qua 3 đại dương, 4 lục địa và gần 30 quốc gia; hòa mình vào cuộc sống và đấu tranh của giai cấp vô sản, vừa lao động, vừa quan sát, vừa học tập trong thực tế vô cùng phong phú đã đem lại cho Nguyễn Tất...
QUY ĐỊNH CHUẨN MỰC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC,  PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH CỦA CÁN BỘ HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẮC GIANG
QUY ĐỊNH CHUẨN MỰC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH CỦA CÁN BỘ HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẮC GIANG
1. Đối với Tổ quốc: tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, bản lĩnh chính trị vững vàng. 2. Đối với nhân dân: trọng dân, tin dân, lắng nghe dân, học dân, tổ chức vận động nhân dân cùng thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; chăm lo đời sống vật...
Chuyên đề:  HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ NÓI ĐI ĐÔI VỚI LÀM; CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH, CHÍ CÔNG VÔ TƯ
Chuyên đề: HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ NÓI ĐI ĐÔI VỚI LÀM; CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH, CHÍ CÔNG VÔ TƯ
II. TƯ TƯỞNG, TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ NÓI ĐI ĐÔI VỚI LÀM; CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH, CHÍ CÔNG VÔ TƯ 1. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về nói đi đôi với làm: 1.1. Về nói đi đôi với làm và sự cần thiết phải nói đi đôi với làm Nói đi đôi với...