Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh: Người theo chủ nghĩa dân tộc hay chiến sĩ cộng sản?
Hồ Chí Minh: Người theo chủ nghĩa dân tộc hay chiến sĩ cộng sản?
Chủ nghĩa dân tộc là gì? Theo Chủ nghĩa cộng sản khoa học-Từ điển quan niệm: Chủ nghĩa dân tộc-tâm lý, hệ tư tưởng, thế giới quan và chính sách thích những dân tộc này hơn những dân tộc khác, tán dương dân tộc mình, gây căm thù dân tộc và thù hằn chủng tộc". Nhân dân bản...
Nhân lên những “bông hoa đẹp”
Nhân lên những “bông hoa đẹp”
Học và làm theo Bác -việc thường xuyên, tự giác, thiết thân Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Đảng bộ...
Bản Di chúc của Bác tiếp tục soi đường cho cách mạng Việt Nam
Bản Di chúc của Bác tiếp tục soi đường cho cách mạng Việt Nam
Nội dung hết sức quan trọng đầu tiên của Di chúc là tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Vì vậy, tiếp tục thực hiện Di chúc của Bác: "Trước hết nói về...
Học cách chống tham nhũng của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Học cách chống tham nhũng của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm nông dân đang gặt lúa trên cánh đồng xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ, Thái Nguyên Giai đoạn đầu khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vừa được thành lập, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp vẫn đang ở giai đoạn ác liệt, tuy nhiên Chủ tịch Hồ Chí Minh...
Hồ Chí Minh: Nguồn cảm hứng bất tận
Hồ Chí Minh: Nguồn cảm hứng bất tận
Trong những ngày tháng 5 này, dòng người vào viếng lăng Bác dường như đông hơn, tất cả đều muốn dành sự tri ân cao nhất đối với vị cha già kính yêu của dân tộc nhân dịp sinh nhật Người. Một địa điểm khác được rất nhiều người lựa chọn đến tham quan sau khi vào lăng...